(Ελληνικά)

 

 

 

 

Thirrje për shprehje interesi

Me qëllim përpilim Kontrate për Sipërmarrje Pune, në kuadrin e implementimit të Projektit “Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania PROSFORA – A2-2.1-6 (Itinerare Pelegrinazhi dhe Destinacione të Hyjshme në Greqi dhe Shqipëri)” me Partner Koordinator Universitetine e Janinës dhe të financuar nga Interreg – IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020”.

Objekti i Kontratës:
Përpilim dhe redaktim tekstesh argumentues për monumente –destinacion në palën shqiptare (D.3.4.2)

Parakushte në realizimine Punës:
– afati i parashikuar dhe përafërt i Kontratës do të jetë nga firmosja e saj deri më 30/04/2020
– shpërblimi në total (bruto) duke përfshirë detyrime tatimore, të tjera barra dhe kontribut sigurimesh, është në shumën 3.314,00 Euro dhe kjo për 9.4 muaj pune.

Kritere përzgjedhje kandidati:
– Titull Universitar për Shkenca Humane
– Titull pasuniversitar Studimesh
– Certifikatë zotërimi të Gjuhës Angleze
– Certifikatë të programeve kompiuterike
– Përvojë e mëparshme në objekt të ngjashëm dhe e vërtetuar

Informacion:
Në Zyrat e Mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës në orar pune dhe në telefonat: 00355 84264266 ose mobile 00355 692052874 (z. Orfea Beci).
email për depozitim kërkese: ima-prosfora@gmail.com

 

Σχετικά Άρθρα