Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προς σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania PROSFORA – A2-2.1-6 (Προσκυνηματικές διαδρομές και Προσκυνήματα σε Ελλάδα και Αλβανία») με Συντονιστή Εταίρο το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και χρηματοδοτούμενο από το Interreg – IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020”.

Αντικείμενο Σύμβασης:
Προετοιμασία κειμένων τεκμηρίωσης για τα επιλεγμένα μνημεία προορισμό στην αλβανική πλευρά (D.3.4.2)

Προϋποθέσεις εκτέλεσης του Έργου:
– η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως στις 30/4/2020
– η συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, κρατήσεων και ασφαλιστικής εισφοράς, ανέρχεται στα 3.314,00 Ευρώ για 9.4 ανθρωπομήνες

Κριτήρια επιλογής:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου στις Ανθρωπιστικές Σπουδές
– Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών
– Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες
– Πιστοποιημένη προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο εμπειρία


Πληροφορίες:
Στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως εργάσιμες ώρες και στα τηλέφωνα: 00355 84264266 ή κινητό 00355 692052874 (κ. Ορφέας Μπέτσης).
email υποβολής: ima.prosfora@gmail.com

 

Σχετικά Άρθρα